Uputstvo za upotrebu BISIS web aplikacije za pretraživanje

Učitavanjem stranice za pretraživanje u internet brauzer, pojavljuje se meni za izbor načina pretraživanja (slika 1). Može se pretraživati po jednom prefiksu ili po više prefiksa. U slučaju pretrage po jednom prefiksu može se pretraživati: po autoru, po naslovu, po ključnim rečima. Za pretraživanje po više prefiksa uključujući i logičke operatore koristi se napredno pretraživanje. Pored toga, postoji mogućnost izbora jezika: Srpski, Српски, Magyar, Slovenský, Română, Pyски, English, kao i ovog uputstva: Uputstvo za korišćenje.


Slika 1.

1. Pretraživanje po autoru

U ovom odeljku opisano je pretraživanje po autoru koje je isto i za pretraživanje: po naslovu, po ključnim rečima.

Klikom na link po autoru, pojaviće se polje za unos teksta u koje je potrebno uneti ime i/ili prezime traženog autora (slika 2). Nakon unosa potrebno je kliknuti na dugme Pošalji, nakon čega se prikazuje stranica sa izveštajem o broju pronađenih bibliografskih zapisa (slika 3). Klikom na dugme Prikaži rezultat prelazi se na pregledanje pronađenih zapisa (Slika 4).


Slika 2.Slika 3.

Pregled pronađenih bibliografskih zapisa odvija se u tri moguća načina: sažeti pregled, detaljni pregled i puni prikaz. U sažetom pregledu korisniku se prikazuju osnovni podaci iz zapisa. U detaljnom pregledu prikazuje se širi skup podataka iz zapisa, dok se u punom prikazu prikazuje celokupan bibliografski zapis u UNIMARC formatu. Izbor tekućeg režima pregleda vrši se klikom na dugmad Sažeto, Detaljno i Puni prikaz. Slike 4, 5 i 6 ilustruju navedena tri načina pregleda podataka za isti skup pronađenih zapisa.


Slika 4.Slika 5.Slika 6.

U okviru sva tri načina pregleda ukupan skup pronađenih zapisa prikazuje se u grupama od po 5, 10 ili 20 zapisa (po izboru korisnika). Kretanje kroz grupe zapisa odvija se pomoću dugmadi Prethodna i Sledeća. Prelazak na osnovnu stranicu za unos novog upita vrši se klikom na dugme Novi upit.

Napomena 1: Pretraživanje podržava ravnopravnost ćiriličnih i latiničnih slova. Na primer, broj pogodaka je isti za sledeće upite po autoru: andrić, andric, андрић, анdрiћ и слично.

Napomena 2: Prilikom unošenja sadržaja за pretraživanje moguće je koristiti džoker znake. Postoje dva džoker znaka: * i ?. Džoker znak * zamenjuje proizovljan niz znakova u jednoj reči a ? zamenjuje jedan znak.

2. Napredno pretraživanje

Kada se sa osnovne stranice (slika 1) izabere link napredno pretraživanje prikazuje se stranica za formiranje upita koji omogućava kombinovanje različitih prefiksa u pretraživanju, kao na slici 7.

Za povezivanje prefiksa koriste se logički operatori AND, NOT i OR čija značenja su redom i, ne i ili.

Značenje logičkih operatora:

Neka je sadržaj jednog prefiksa Tekst1 a drugog Tekst2. Tada je:

  1. Operator AND u upitu Tekst1 AND Tekst2 povezuje dva elementa upita na takav način da izdvaja one jedinice koje poseduju prvi navedeni sadržaj (Tekst1), a istovremeno poseduju i drugi (Tekst2).
  2. Operator NOT u upitu Tekst1 NOT Tekst2 povezuje dva elementa upita na takav način da izdvaja one jedinice koje poseduju prvi navedeni sadržaj (Tekst1), a istovremeno ne poseduju drugi (Tekst2).
  3. Operator OR u upitu Tekst1 OR Tekst2 povezuje dva elementa upita na takav način da izdvaja one jedinice koje poseduju prvi navedeni sadržaj (Tekst1), ili poseduju drugi (Tekst2), a mogu i oba.

Slika 7.

Stranica za napredno pretraživanje omogućava kombinovanje pretrage po najviše pet različitih prefiksa. Izbor prefiksa po kome se vrši pretraga za dati sadržaj obavlja se pomoću padajućih lista (combo box) na levoj strani. Traženi sadržaj navodi se u okviru polja koja se nalaze u istom redu sa padajućom listom. Povezivanje sa ostalim elementima upita pomoću logičkih operatora obavlja se pomoću padajuće liste na desnoj strani koja se nalazi u istom redu sa odgovarajućim poljem. Ukoliko je neko od polja prazno, odgovarajući prefiks se ignoriše tokom pretrage.

Primer 1

Нa Slici 7 dat je primer upita u kome se traže svi bibliografski zapisi za koje važi sledeće:

Posmatrajmo sada postupak unosa ovako formiranog kriterijuma pretraživanja. Prvi deo kriterijuma odnosi se na pretraživanje po autoru. Prefiks koji označava autora je Autor i bira se u prvoj padajućoj listi, kao na slici 8.


Slika 8.

U odgovarajućem polju, koje se nalazi u istom redu gde i padajuća lista sa izabranim prefiksom Autor, unosi se ime traženog autora. U posmatranom primeru to je Ivo Andrić, kao na slici 9.


Slika 9.

Sledeći deo kriterijuma pretrage u posmatranom primeru predstavlja zahtev da pronađeni zapisi ne sadrže tekst Na Drini ćuprija kao naslov. Negacija u ovom delu kriterijuma pretraživanja predstavlja se operatorom NOT, koji se bira u padajućoj listi sa desne strane koja se nalazi u istom redu gde i poslednji korišćeni prefiks (u ovom slučaju u prvom redu), kao na slici 10.


Slika 10.

Izbor drugog prefiksa po kome se vrši pretraga može se obaviti u bilo kom od narednih redova formulara. U primeru, prikazanom na slici 11, koristi se drugi red.


Slika 11.

Potreban sadržaj prefiksa Naslov unosi se u polju u drugom redu formulara, kao na slici 12.


Slika 12.

Treći deo kriterijuma pretrage odnosi se na jezik bibliografske jedinice, i predstavlja zahtev da to bude srpski jezik, štampan ćirilicom. Operator kojim se ovaj deo kriterijuma pretrage vezuje za prethodno formirani izraz je AND, i on se bira u padajućoj listi koja se nalazi u drugom redu forme (tj. u onom redu u kome je definisan prethodni deo upita), kao na slici 13.


Slika 13.

Izbor prefiksa Jezik, koji iznačava jezik bibliografske jedinice, može se obaviti u padajućoj listi u bilo kom redu iza poslednjeg korišćenog. U primeru sa slike 14 upotrebljena je padajuća lista u poslednjem redu formulara.


Slika 14.

Formiranje upita završava se navođenjem sadržaja poslednjeg prefiksa. U ovom primeru, traženi sadržaj je scc, i on se navodi u polju koje se nalazi u petom redu (tj. u onom redu u kome je izabran odgovarajući prefiks), kao na slici 15.


Slika 15.

Nakon formiranja upita, pretraživanje se inicira pritiskom na dugme Pošalji. Izveštaj o broju pronađenih bibliografskih zapisa i njihov pregled u sažetom, detaljnom i punom prikazu odvija se na isti način kao i za ostale vrste upita (videti pretraživanje po autoru).

Koristeći raspoložive prefikse i logičke operatore moguće je formirati složene upite analogno prethodnom primeru. Pretraživanje po izabranim prefiksima omogućava korisniku formiranje upita kojima se precizno mogu izdvojiti traženi podaci. Za ilistraciju ovde je navedeno nekoliko upita.

Primer 2

Naći bibliografske jedinice kojima je autor Ivo Andrić, i nije naslov Na Drini ćuprija, i jezik bibliografske jedinice je srpski, štampan ćirilicom. Izgled upita je:


Primer 3

Naći bibliografske jedinice kojima je autor Ivo Andrić ili Petar Džadžić, a u naslovu se javlja tekst Na Drini ćuprija. Izgled upita je:


Primer 4

Naći bibliografske jedinice kojima je autor Ivo Andrić i naslov glasi Na Drini ćuprija ili Znakovi pored puta. Izgled upita je: